ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 2559

     ตามที่สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ดำเนินการสรรหานิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อสาธารณชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางสมาคมฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว โดยมีรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นแยกตามประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษ สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษ

คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

กรรมการศิษยืเก่าดีเด่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *