ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญชวนทุกท่านรวมบริจาคเงินทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ที่เดือนร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตปัจจุบัน เพื่อให้นิสิตได้รับโอกาสในการพัฒนาและสำเร็จการศึกโฆณาเชิญชวนบริจาค สมบูรณ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษสมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีคุณภาพ