ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557

out 57

นักบริหารภาครัฐ                                                         นักบริหารภาคเอกชน
1. นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร                                    1. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
2.นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ                             2. นายสถิต  สังขนฤบดี
3.นางมาลี โชคล้ำเลิศ                                                 3. นายปรีชา หมื่นประเสริฐดี
4.นายสมบัติ นราวุฒิชัย                                               4. นายปริญญา  เพิ่มพานิช
นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ                                             นักบริการสังคม
1. นายสมศักดิ์  กังธีระวัฒน์
                                        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
นักบริหารองค์กรเอกชน                                               2. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
1.นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม                                           เจ้าของกิจการดีเด่น
                                                                                       1. ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง                                                                                                                                                           2. นายวรพันธ์  โลกิตสถาพร

.