ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559

               สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษสมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษ