ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558

outstanding alumni 58

นักบริหารภาครัฐ                                                                   นักบริหารภาคเอกชน
1. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม (คลิก)                                1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ (คลิก)
2. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม (คลิก)                                            2. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา (คลิก)
3. นายเอด วิบูลย์เจริญ (คลิก)                                               ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

4. นายสรุพงษ์ เจียสกุล (คลิก)                                              1. นางบุษบา อึ๊งภากรณ์ (คลิก)
5. พลเอกพิสิษฐ์ สิทธิสาร (คลิก)                                           2. นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ (คลิก)
นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ                                                      นักวิชาการ
1. นายกมลภพ วีระพละ (คลิก)                                              1. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (คลิก)
                                                                                                  2. ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง (รางวัลดาวรุ่ง) (คลิก)