ศิษย์เก่าดีเด่น

26      ตุลาคม    2558

               ตามที่สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ดำเนินการสรรหานิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2558 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อสาธารณชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางสมาคมฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว โดยมีรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นแยกตามประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม                                    ประเภทนักบริหารภาครัฐ

ตำแหน่ง : รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงาน : กระทรวงอุตสาหกรรม

1.2 นางสิรินทร์ พันธ์เกษม                                                ประเภทนักบริหารภาครัฐ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

หน่วยงาน : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1.3 นายเอด วิบูลย์เจริญ                                                    ประเภทนักบริหารภาครัฐ

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านหนี้สิน กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

1.4 นายกมลภพ วีระพละ                                                 ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

หน่วยงาน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.5 นายภูมิชาย วัชรพงศ์                                                   ประเภทนักบริหารภาคเอกชน

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วนงาน : บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

1.6 ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                                            ประเภทนักวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

หน่วนงาน : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัณฑิตพัฒนศาสตร์

1.7 นางบุษรา อึ๊งภากรณ์                                                 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

หน่วนงาน : สมาคมประกันชีวิตไทย

1.8 นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์                                       ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ตำแหน่ง : เลขาธิการ

หน่วนงาน : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

  1. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกจากคณะเศรษฐศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1 นายสุรพงษ์ เจียสกุล                                                 ประเภทนักบริหารภาครัฐ

ตำแหน่ง : เลขาธิการ

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.2 พลเอก พิสิษฐ์ สิทธิสาร                                           ประเภทนักบริหารภาครัฐ

ตำแหน่ง : เสนาธิการทหารบก

หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพบก

2.3 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา                                          ประเภทนักบริหารภาคเอกชน

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยงาน : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

  1. กลุ่มศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง

3.1 ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง                                                 ประเภท นักวิชาการดาวรุ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์